Hiển thị từ1 đến9 trên12 bản ghi - Trang số1 trên2 trang